ارکان جشنواره سازمان آراسته و استاندارد

ساختار و شرح وظایف طرف های همکاری (شوراها و کمیته ها و کار گروه ها و ….. ) :

مسئولیت ها و وظایف طرف های همکاری در برگزاری جشنواره سازمان آراسته و استاندارد :

مسئولیت ها و وظایف انجمن علمی استاندارد ایران :

– حمایت علمی و معنوی از جشنواره ( آورده انجمن )

– معرفی جشنواره در سایت انجمن ( آورده انجمن )

– ارائه لوگوی انجمن برای استفاده در کلیه مکاتبات و گواهینامه ها و جوایز ( آورده انجمن )

– معرفی یک نفر سخنران برای جشنواره ( آورده انجمن )

– مکاتبه با سازمان ها و مسئولین کشوری برای جلب حمایت از جشنواره ( آورده انجمن )

مسئولیت ها و وظایف دبیرخانه 7 سین آراستگی  :

– طراحی و به روز رسانی مدل جایزه سازمان آراسته و استاندارد ( آورده دبیرخانه )

– طراحی و به روز رسانی کتابچه های ارزیابی و خود اظهاری بر اساس مدل ( آورده دبیرخانه )

– طراحی و به روز رسانی کتابچه گزارش دهی دبیرخانه به مشتری ها ( آورده دبیرخانه )

– طراحی بروشورها و بنرها و ………….. ( آورده دبیرخانه )

– مکاتبات با سازمان های رسمی و قانونی و حاکمیتی به کمک انجمن و مجری ( آورده دبیرخانه )

– طراحی گواهینامه ، تقدیرنامه ، تندیس جایزه سازمان آراسته و استاندارد ( آورده دبیرخانه )

– تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی براساس برنامه سالیانه جایزه ( آورده دبیرخانه )

– تامین مستمر اطلاعات مورد نیاز جشنواره  و قرار گرفتن در سایت دبیرخانه انجمن ( آورده دبیرخانه )

– شناسایی و برنامه ریزی حضورافراد و شخصیت ها درجشنواره

– تشکیل شورای سیاست گذاری و تعیین و جذب اعضا

– تشکیل کمیته علمی و تعیین و جذب اعضا

– تشکیل کمیته فنی و داوری ، تعیین و جذب اعضا

– تشکیل کمیته ارزیابی و تعیین و جذب اعضا

-هماهنگی کلیه امور برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرایی بین متقاضی ها و دبیرخانه  اجرایی جایزه

– برگزاری جلسات مستمر روزانه و هفتگی در محل دبیرخانه اجرایی با اعضا تیم اجرایی جهت ارجاع و کنترل برنامه ها

– برگزاری جلسات مستمر هفتگی با دبیرکل جایزه جهت تعیین اصول کلی و راهبردهای عملیاتی

– برنامه ریزی و هدایت جلسات با ارزیاب های جشنواره

وظایف و مسئولیت های مجری جشنواره :

– بانک اطلاعاتی کامل از تمام سازمان ها و ارگان ها و …… برای جلب مشتری ها ( آورده مجری )

– بازاریابی ، اطلاع رسانی ، ثبت نام متقاضی های شرکت در جشنواره ( آورده مجری )

– پرسنل بازاریابی و اجرایی جشنواره ( آورده مجری )

– طراحی اجرای مراسم جشنواره در بازه زمانی توافق شده

– تعیین و تامین محل مناسب برای برگزاری جشنواره

– تعیین  و تامین محل مناسب برای برگزاری نمایشگاه جانبی جشنواره

– تعیین و تامین امکانات و شرایط مناسب پذیرایی از میهمان ها

–  تعیین و تامین شرایط اجرایی برای حامیان جشنواره

– اجرای کامل جشنواره در بازه زمانی تعیین شده و بر اساس نتایج اعلام شده از طرف دبیرخانه

ارکان مدل :

ارکان مدل تعالی هفت سین آراستگی به شرح زیر است :

– دبیرخانه اجرایی

– دبیرکل

– شورای سیاست گذاری

– کمیته علمی

– کمیته فنی و داوری

– دبیرخانه مرکزی هفت سین آراستگی

– کمیته اجرایی

– ارزیاب ها

 ساختار دبیرخانه اجرایی :

دبیرخانه اجرایی محلی است که کلیه فعالیت ها و ارتباطات و اطلاعات مدل در آن مستقر می باشد . در این محل دبیرکل ، به عنوان مسئول اصلی و هماهنگ کننده امورو در قالب سیستم مدیریت طرح ریزی شده ، همه فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از آن ها را مدیریت می نماید.

نظام نامه موجود، ساختارمدل و افراد و فرآیندها را ساماندهی وجهت اجرا تشریح می نماید.

 

 دبیرکل و مسئولیت ها و اختیارات ایشان :

دبیرکل، مهم ترین رکن اجرایی مدل می باشد و کلیه افراد و فرآیندها و ساختارها  و….. توسط ایشان مدیریت و هدایت می شود.

مهم ترین مسئولیت ها و اختیارات دبیرکل به شرح زیر می باشد:

 

– برگزاری جلسات عمومی با سازمان ها و ارگان ها

– برگزاری جشنواره سالیانه  با همکاری سایر عوامل

– پیشنهاد تعیین اعضا شورای سیاست گذاری

– پیشنهاد تعیین اعضا کمیته علمی

– پیشنها تعیین اعضا کمیته فنی و داوری

– پیشنهاد تعیین اعضا تیم ارزیابی

– تدوین برنامه زمانبندی سالیانه

– پیشنهاد مبلغ ثبت نام سازمان های متقاضی حضوردر فرآیند ارزیابی

– طراحی لوگو و مهر مخصوص

– طراحی تندیس ها وتقدیرنامه ها و گواهینامه ها

– تسلط به مدل برای معرفی مدل به شرکت ها و افراد و دفاع از آن

– برنامه ریزی برای عوامل اجرایی دبیرخانه  و نظارت و کنترل آن ها

– کنترل گزارش ها در دوره های هفتگی و ماهیانه بر اساس برنامه زمانبندی

– طراحی و استقرار سیستم مدیریت با مستندات مربوطه در دبیرخانه مرکزی

– طبقه بندی دقیق اطلاعات و مدارک و سوابق در دبیرخانه مرکزی

– استفاده از سوابق علمی و اجرایی جهت ترویج جایزه بین شرکت ها و افراد

– کنترل طراحی بروشور و بنر و …… برای اطلاع رسانی

– کنترل مستمر سایت واقدامات مربوط به روز رسانی آن

دبیرکل : دکتر ناصر صادقی فرد

 

شورای سیاست گذاری :

شورای سیاست گذاری، در قالب نمایندگان سازمان ها و ارگان ها و شرکت های مختلف در بخش صنعت و خدمات تشکیل می شود و مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

– تعیین بخش ها و گروه های تخصصی متقاضی حضور در فرآیند جایزه

– تعیین روش گروه بندی برای هر جشنواره و حاضرین در آن

– تعیین روش برگزاری جشنواره و محتوای آن

– تعیین شرایط کلان اعطا جایزه و گزارش به متقاضی ها

– تعیین و جذب و تامین حمایت های دولتی و خصوصی از فرآیند جایزه

– تصویب ساختار نظام نامه و وظایف و مسئولیت های حوزه های مختلف

– بررسی و تحلیل مدل  و اطلاعات مرتبط جهت اصلاح و تایید مدل

– تعیین برنامه زمانبندی اجرای مدل در طی یک دوره معین

– تعیین و تصویب مبلغ دریافتی از شرکت های متقاضی حضور جایزه تعالی

– تبادل نظر مستمر بین دبیرخانه و شورا در خصوص اجرای دوره معین جایزه تعالی

– تعیین ملاحظات مربوط به برگزاری  جشنواره پایان دوره

 

اعضا شورای سیاست گذاری:

– دکتر ناصر صادقی فرد ( طراح مدل و دبیر کل)

– ………………………. ( کمیته علمی )

– ……………………… ( کمیته فنی و داوری )

– …………………… ( مدیردبیرخانه هفت سین آراستگی )

– ……………………. ( ارزیاب ارشد )

– …………………….. ( ناظر انجمن استاندارد )

– نماینده انجمن های مرتبط

– نماینده سازمان های مرتبط

– نماینده سازمان های خدماتی گروه کوچک و متوسط بخش خصوصی

– نماینده سازمان های خدماتی بزرگ  بخش خصوصی

– نماینده سازمان های تولیدی گروه کوچک و متوسط بخش خصوصی

– نماینده سازمان های تولیدی بزرگ بخش دولتی

کمیته علمی و مسئولیت ها و اختیارات ایشان :

طراحی مدل و چگونگی اجرای آن و نیزساختار ارکان مربوطه توسط مسئول علمی  کمیته علمی انجام و به روز رسانی می شود.

برخی از مهم ترین مسئولیت ها و اختیارات کمیته ومسئول علمی به شرح زیر می باشد :

– طراحی مدل ارزیابی

–  به روز رسانی مدل بر اساس تجربیات و اطلاعات دریافتی از منابع و مراجع مرتبط

– تدوین نظام نامه اجرای مدل ارزیابی

– تعیین ابعاد و شرایط مختلف مرتبط با مدل ، اعم از افراد یا سازمان ها

– تعیین ساختار دبیرخانه اجرایی

– تعیین جایگاه و مسئولیت و اختیارات دبیرکل

– تعیین جایگاه و مسئولیت و اختیارات مدیر اجرایی

– تعیین جایگاه و مسئولیت و اختیارات تیم ارزیابی

– طرح ریزی فرآیندها و گردش کارها و فرمت های اجرایی مدل

– طراحی  کتابچه های اطلاع رسانی و اجرایی مدل

– طراحی فرم ها و فرمت ها و گردش کارهای کلان مرتبط با مدل

مسئول کمیته علمی : …………………………………………

اعضا پیشنهادی : ………………………………………………..

کمیته فنی و داوری جایزه تعالی :

کمیته فنی و داوری جایزه تعالی متشکل از 7 نفر و از بین خبرگان صنعت و به منظور موارد زیر تشکیل می گردد:

– بررسی و اصلاح مدل ارزیابی و محتوای آن جهت ارائه به شورای سیاست گذاری

– بررسی وتحلیل و اظهار نظر در خصوص نتایج ارزیابی شرکت ها در هر گروه

– تحلیل نتایج ارزیابی بین بخش های برتر و خود سازمان ارزیابی شده

– اصلاح و یا تایید رتبه بندی سازمان ها در یک دوره اجرایی

– اظهار نظر و در صورت نیاز اصلاح گزارش بازخورد به شرکت ها

– اظهار نظر در خصوص شرایط ارزیابی ها و بازدید ها از سازمان های برتر

حوزه های تخصصی کمیته فنی و داوری( سازمان های خدماتی ) :

– بخش فنی و تاسیسات

– بخش ستادی و انتظامات

– بخش انبارهای لوازم و مواد

– بخش محوطه و فضای سبز

– بخش رفاهی کارکنان

حوزه های تخصصی کمیته فنی و داوری( سازمان های تولیدی و صنعتی ) :

– بخش تولید

– بخش کنترل کیفیت

– بخش فنی

– بخش ستادی و انتظامات

– بخش انبار مواد و محصول

– بخش محوطه و فضای سبز

– بخش رفاهی کارکنان

مسئول کمیته فنی و داوری: ………………………………………..

اعضا پیشنهادی : ………………………………………………….

مدیر دبیرخانه مرکزی مسئولیت ها و اختیارات ایشان :

مدیر دبیرخانه مرکزی هفت سین آراستگی، فردی است که به صورت تمام وقت و زیر نظر مستقیم دبیرکل در دبیرخانه فعالیت می نماید. این شخص کلیه امور اجرایی دبیرخانه مرکزی را انجام و یا هدایت می نماید. مدیر اجرایی برنامه های اجرایی را مستقیما از دبیرکل اخذ و گزارش عملکرد خود را نیز مستقیما به دبیرکل ارائه می نماید.مدیردبیرخانه مرکزی عضو کمیته اجرایی می باشد.

برخی از مهم ترین مسئولیت ها و اختیارات مدیردبیرخانه مرکزی هفت سین آراستگی به شرح زیر می باشد :

-هماهنگی کلیه امور برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرایی بین مشتری ها با دبیر و  اعضا تیم اجرایی

– برگزاری جلسات مستمر هفتگی در محل دبیرخانه  با دبیر و اعضا کمیته اجرایی جهت ارجاع و کنترل برنامه ها

– برگزاری جلسات مستمر هفتگی با دبیرو تیم مدیریت ارشد  جهت تعیین اصول کلی و راهبردهای عملیاتی

– مدیریت جلسات با مشتری ها و نمایندگان مدیریت شرکت ها و سازمان ها

– برنامه ریزی و هدایت جلسات با تیم ارزیابی

– تسلط به مدل برای معرفی مدل به شرکت ها و افراد و دفاع از آن

– برنامه ریزی برای عوامل اجرایی دبیرخانه و نظارت و کنترل آن ها

– گزارش دهی در دوره های هفتگی و ماهیانه بر اساس برنامه زمانبندی

– طراحی و استقرار سیستم مدیریت با مستندات مربوطه در دبیرخانه اجرایی

– طبقه بندی دقیق اطلاعات و مدارک و سوابق در دبیرخانه اجرایی

– استفاده از سوابق علمی و اجرایی جهت ترویج مدل بین شرکت ها و افراد

– تهیه و آماده سازی بروشور و بنر و کتابچه و ….. برای اطلاع رسانی

– به روز رسانی اطلاعات سایت دبیرخانه در دوره های معین حداقل هفتگی

مدیر دبیرخانه مرکزی هفت سین آراستگی : ………………………………………..

– کمیته اجرایی :

کمیته اجرایی شامل دبیرکل و مدیر دبیرخانه مرکزی و نماینده شرکت مجری و ناظر انجمن می باشد.

 

– ارزیاب ها :

ارزیاب ها در قالب یک تیم کاری و زیر نظر ارزیاب ارشد دبیرخانه فعالیت می نمایند.

تا زمان آموزش و تایید صلاحیت ارزیاب ها و انتخاب ارزیاب ارشد، مسئولیت ارزیاب ها با دکتر ناصر صادقی فرد می باشد.     دکتر ناصر صادقی فرد