ساختار دبیرخانه هفت سین آراستگی

ساختارماموریت،چشم انداز،راهبرد،ارزش های محوری،خط مشی واهداف هفت سین آراستگی :

ماموریت دبیرخانه هفت سین آراستگی :

ارتقا بهره وری سازمان هاازطریق استانداردسازی،چابک سازی، مدیریت هزینه وارتقا رضایت مشتریان داخلی و خارجی در ابعاد سیستم، کالا و خدمات

 

چشم انداز دبیرخانه 7 سین آراستگی در سال 1405  :

-مهم ترین مرجع ملی و یکی از 5 مرجع بین المللی برای نظام آراستگی

– مهم ترین مرجع کاربردی برای استانداردهای بین المللی و منطقه ای و ملی و صنفی و سازمانی

– مهم ترین استاندارد سیستم مدیریت ( هفت سین آراستگی 7S ) برای کلیه سازمان های تولیدی و خدماتی

– مهم ترین مدل تعالی کشور ( سازمان آراسته و استاندارد ) برای کلیه سازمان های تولیدی و خدماتی

– ساختاراجرایی واثربخش برای کلیه سازمان های تولیدی و خدماتی،دولتی وخصوصی،کوچک و متوسط و بزرگ

– برترین باشگاه علمی و اجرایی کشور از نظر تعداد اعضا حقیقی و حقوقی

– برترین تشکل علمی و اجرایی کشور از نظر ارتباطات بین المللی

– برترین گروه اجرایی کشور از نظر تعداد پروژه های علمی و پژوهشی و عملیاتی

راهبردهای دبیرخانه هفت سین آراستگی :

– توسعه ساختارهای اجرایی متناسب با ماموریت دبیرخانه

– توسعه ساختارهای مجازی متناسب با طرح های دبیرخانه

– تمرکز برارتباط و همکاری متقابل با انجمن ها،سازمان ها،گروه ها،افراد، ….. درقالب اهداف مشترک وبرد متقابل

– تمرکز بر اخذ مجوزهای ملی و بین المللی

– توسعه فعالیت های پروژه محور در سطح ملی و بین المللی

– تمرکز بر تشکل رسمی و قانونی برای دبیرخانه هفت سین آراستگی

– تمرکز بر جذب افراد و سازمان های توانمند و با سابقه مثبت جهت همکاری

– توسعه مدل ها، تکنیک ها و استاندارد ها در سطح ملی و بین المللی

– تمرکز بر روش های ترویج استاندارد ها و مدل ها در سطح ملی و بین المللی

ارزش های محوری دبیرخانه هفت سین آراستگی :

-تقدم ارزش های ملی و سپس سازمان های مشتری بر منافع دبیرخانه و همکاران آن

– رعایت اصول وارزش های ملی و میهنی در ابعاد دینی و اجتماعی و اقتصادی

– رعایت ابعاد اجرایی در تدوین و ارائه استانداردها به سازمان ها

– توجه به محدودیت های مالی و اجرایی سازمان ها در ارائه راه کارهای اجرایی

– بومی سازی کشوری و سازمانی در انتقال الگوهای کشورهای دیگر

– توجه به ابعاد انسانی اقدامات سازمان ها در جهت توسعه پایدار

– توجه به ساختارهای متناسب با شرایط سازمان ها به منظورامکان بهبود مستمر

– توجه به حفظ دستاوردهای قبلی سازمان ها و تغییرات با هدف بهبود این موارد

خط مشی دبیرخانه هفت سین آراستگی :

دبیرخانه هفت سین آراستگی به عنوان متولی ملی و بین المللی نظام آراستگی، به منظور طراحی و استقرار و بهبود مستمر نظام آراستگی در سازمان های تولیدی و خدماتی از سال 1393  فعالیت می نماید. این دبیرخانه برای ارتقاء بهره وری سازمان ها و برپایه استانداردهای زیرساختی و عملیاتی و بهبود طرح های اجرایی خود را تدوین و اجرایی می سازد.

بدین منظور جهت گیری های مهم دبیرخانه به شرح زیر میباشد:

-تدوین و توسعه و به روز رسانی استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی

– طراحی مدل تعالی هفت سین آراستگی و ارتقا آن براساس آخرین دانش روز

– جاری سازی استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی (  7S ) و مدل تعالی سازمان آراسته و استاندارد

– تدوین استانداردهای کالا و سیستمی و عملیاتی در ابعاد مورد نیاز جامعه و سازمان ها

– ارتقا دانش اجرایی دبیرخانه از طریق ارتقا دانش همکاران و توسعه همکاری با سازمان ها

– طراحی و ارائه ساختارهای سیستمی به همکاران و سازمان ها

– طراحی و ساختاردهی به آموزش ها برای ارتقا دانش کارکنان سازمان ها

– طراحی و جاری سازی روش های عملیاتی در سازمان ها براساس آخرین تجربیات داخل کشور و خارجی

– بهبود متناسب و مستمر در دبیرخانه براساس نیازهای واقع بینانه

دبیرخانه هفت سین آراستگی سعی خواهد داشت تا با توقعات پیش رونده سازمان ها همراه و نیز به عنوان متولی پیشگام باشد تا جایگاه متولی و مرجع بودن خود را حفظ و تثبیت نماید.

دکتر ناصر صادقی فرد

طراح هفت سین آراستگی

 

 

اهداف دبیرخانه هفت سین آراستگی :

-تدوین و ثبت ملی یک استاندارد مرجع و یک مدل تعالی مرجع تا پایان سال 1396

– ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای کلیه ابعاد فعالیت دبیرخانه تا پایان سال 1396

– ایجاد ساختارهای لازم سیستمی و اجرایی و مالی برای فعالیت دبیرخانه تا پایان سال 1396

– راه اندازی دفاتر مرکزی دبیرخانه با تمام امکانات مورد نیاز در سال 1396

– راه اندازی واحد امور بین الملل و حداقل 2 دفتر نمایندگی در سال 1396 و 1397

– توافق همکاری با حداقل 20 انجمن علمی و صنفی و اجتماعی در سال 1396 و 1397

– توافق همکاری با حداقل 30 نمایندگی استانی و گروه تخصصی در سال 1396 و 1397

– توافق همکاری با حداقل 30 شرکت و سازمان و ارگان تخصصی در سال 1396 و 1397

– توافق همکاری با حداقل 50 شخصیت علمی و اجرایی در ابعاد فعالیت دبیرخانه در سال 1396 و 1397

– تدوین و جاری سازی آیین نامه های اجرایی در بخش مالی، اداری و اجرایی تا 31 /3/1397

– اخذ مجوزهای رسمی و قانونی مورد نیاز تا 31/6/1397

– اخذ مجوز رسمی انتشارات و یا همکاری برای نشریه علمی و پژوهشی وترویجی در سال  1396

– چاپ و انتشار حداقل 2 کتاب در سال 1397

– تدوین حداقل 100 استاندارد در حوزه هفت سین آراستگی در طی سال 1396 و 1397

– ارتقاء اعضاء حقیقی به 1000 عضو و حقوقی به 500 عضو در سال 1397

– اجرای حداقل 4 همایش ملی و یک همایش بین المللی در سال 1397

– برگزاری حداقل 15 سمینار آموزشی در سال 1396 و  1397

– برگزاری حداقل 5 دوره آموزشی در سال 1396 و 1397

– اخذ حداقل 10 پروژه از سازمان ها و ارگان های ملی و اجرای آن در سال 1396 و 1397